O nás
ROZVOJ MS KRAJE

Činnosti spolku:

 1. Hlavní činností spolku je soubor činností přímo naplňujících účel spolku, kterým je rozvoj občanské společnosti na základě trvale udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů s cílem:

  • Využití životních zkušeností a odborných znalostí jedinců působících v akademické a podnikatelské sféře a zapojování studentů do formulování odborných názorů, návrhů a projektů;
  • Využití odborných znalostí k formulování stanovisek, studií a projektů důležitých pro rozvoj veřejné správy, podnikání a podnikavosti, zaměstnanosti, kvalitního urbanismu a územního rozvoje;
  • Vytváření platformy pro diskusi odborníků z jednotlivých sfér života regionu a jejich zapojování do rozhodovacích procesů ovlivňujících ke směřování a rozvoj regionu severní Moravy a Slezska;
  • Vytvářením podmínek a poskytováním poradenství pro tvorbu časově udržitelných nových pracovních míst, ideálně s vysokou přidanou hodnotou, v regionu;
  • Vyhledávat lokality, formulovat názory, navrhovat projekty a získávat zdroje pro popularizaci postižených území, tzv. brownfields, s cílem jejich navracení do života v rámci sociálního a podnikatelského využití;
  • Vytvářet podmínky pro účinný regionální marketing v rámci Evropské unie;
  • Propojovat výzkumnou základnu vysokých škol s podnikatelskou sférou na základě primárně komerční spolupráce;
  • Usilovat o obrácení demografického vývoje regionu cestou formování stanovisek a dlouhodobých strategií k definování a naplňování celospolečenských cílů, zejména těch, které směřují k podpoře image regionu jako atraktivního místa pro profesní kariéru a zároveň místa s dobrou kvalitou života;
  • Spolupráce s odborníky ze zahraničí a využívání dobrých zkušeností k definování vlastních rozvojových cílů;
  • Ochrana životního prostření jako základního předpokladu rozvoje regionu a to v oblastech nápravy ekologických škod, revitalizace území, ekologizace dopravy se zaměřením na ekologické pohony jako elektřina, CNG a vodík;
  • Zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných;
  • Využití know-how jiných regionů v Evropě i mimo ni, kterým se podařilo přejít ze zaměření na těžký průmysl na co nejvíce diverzifikovanou regionální ekonomiku, opírající se o několik vzájemně si nekonkurujících branží, které nemohou být postiženy stejným branžovým hospodářským cyklem;
  • Získání pozice tzv. kompetenčního centra pro kvalitní regionální ekonomický a společenský rozvoj severní Moravy a Slezska;
  • Odborná, profesionální a primárně komerční pomoc regionu zejména v přechodové etapě, kdy se jeho orientace z těžkého průmyslu stále více přeměňuje na znalostní ekonomiku;
 2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí Spolek dále činnosti vedlejší:

 • Organizace školení, seminářů a konferencí; - Zpracovávání posudků, projektů a studií; - Poskytuje konzultační činnost a poradenství; - Podílí se na výzkumu a vývoji v rámci inovativních projektů ; - Vydává odborná stanoviska, články, brožury, skripta za účelem informování odborné a občanské společnosti; - Usiluje o granty, sponzorské příspěvky a dotace; - Připravuje a distribuuje výstupy o své činnosti a svých partnerů pro novináře a média.